Avís Legal

Fincas Gandia

Termes i condicions d’ús

 1. Introducció.

1.1. Gràcies per triar FINCAS GANDIA. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web i a les adreces URL derivades de www.fincasgandia.com, www.alkilando.com, www.evasancho.com, (d’ara endavant els llocs web), vostre atorga un contracte vinculant amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquestes “Termes i Condicions d’Ús i a la nostre “Política de Privacitat”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, li convidem al fet que abandoni els llocs web.

1.2. Els llocs web són titularitat de FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.P (d’ara endavant FINCAS GANDIA), amb seu al Carrer Rambla de Catalunya 81, 4º2º, 08008 Barcelona, amb C.I.F. núm. B-64553589. Inscrita en el Registre Mercantil en el tom 39609, foli 34, fulla núm. B-348.009, i correu electrònic de contacte:.

1.3. FINACS GANDIA li indica que és obligació de l’Usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant-se vigents i per tant aplicables. Recomanem als Usuaris que imprimeixin i guardin una còpia dels presents “Termes i Condicions d’ús” per a, posteriorment, tenir coneixement d’aquestes, si bé dita informació estarà en tot moment disponible en la pàgina web (www.fincasgandia.com). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels Usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals existents en el mercat.

1.4. Per a poder usar i navegar pels llocs web de FINCAS GANDIA, l’Usuari de (a) tenir 18 o més anys, o tenir 16 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes i (b) tenir capacitat per a atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable el prohibeixi. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a FINCAS GANDIA sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

 1. Objecte.

2.1. Es objecte dels presents termes i condicions d’ús, la regulació de la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir el llambregar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació, dels termes, condicions i advertiments recollits en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’Usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’Usuari, quant als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de FINCAS GANDIA advertir que si l’Usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’accedir als llocs web, per la qual cosa FINCAS GANDIA li convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està conforme amb l’esmentat advertiment.

2.2 L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, FINCAS GANDIA declara, i l’Usuari reconeix, que FINCAS GANDIA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’Usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’Usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FINCAS GANDIA.

 1. DIRECTIUS DE L’USUARI.

Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’Usuari pugui seguir-les quan accedeixi als nostres llocs web, així com quan contracti els nostres serveis. Si us plau, segueixi aquestes normes:

3.1. Directrius d’accés als llocs web

3.1.1. Per accedir als llocs web, l’usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un termina que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.

3.1.2. L’Usuari coneix que el correcte accés i ú de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’Usuari es l’únic responsable de la instal·lació de citats elements, declinant FINCAS GANDIA qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pogués derivar-se.

3.2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari

3.2.1. L’Usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la Moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-lo contràriament als continguts presents en aquest text, de forma lesiva per a FINCAS GANDIA o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi dels llocs web per altres Usuaris.

3.2.2. L’Usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de FINCAS GANDIA, així com d’introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.

3.2.3 FINCAS GANDIA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.

3.3. Limitació de responsabilitat de FINCAS GANDIA per l’ús dels llocs web

3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès, per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. FINCAS GANDIA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3.3.2. FINCAS GANDIA fa tots els esforços necessaris per a oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de FINCAS GANDIA, es procediria a l’esmena de l’errata al més aviat possible i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.

3.3.3. FINCAS GANDIA no serà responsable enfront de l’Usuari, com a:

 • L’eficàcia en la connexió així com la velocitat d’accés als llocs web per l’Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a FINCAS GANDIA.
 • La informació introduïda per Usuaris i terceres persones, alienes a FINCAS GANDIA i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.
 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

4.1. FINCAS GANDIA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà d’enllaços.

4.2. FINCAS GANDIA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als Usuaris dels seus llocs webs que pogués derivar-se de la navegació pels seus llocs webs. En conseqüència, FINCAS GANDIA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués sofrir l’Usuari.

 1. VIGÈNCIA DEL PRESENT TEXT

5.1. FINCAS GANDIA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ en el contingut dels llocs, com en les condicions d’ús d’aquests. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 1. Propietat intelectual industrial.

6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de FINCAS GANDIA. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sent-los a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els citats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

6.2. Tots els drets sobre els continguts estan reservats, quedant prohibida expressament a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de FINCAS GANDIA.

 1. Legislació aplicable y juridicció.

7.1. FINCAS GANDIA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

7.2. Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’Usuari i FINCAS GANDIA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’Usuari i FINCAS GANDIA, els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.

 1. POLICITA DE PROTECCIO DE DADES

8.1. D’acord amb el que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, FINCAS GANDIA informa l’Usuari en relació als llocs web www.fincasgandia.com i derivats (d’ara endavant, llocs web), que la informació que es pugui recaptar en els llocs web s’incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat de FINCAS GANDIA, amb les finalitats de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari amb els llocs web, així com les labors d’informació, estadística, i comercialització dels serveis i de les activitats relacionades amb aquests.

8.2. FINCAS GANDIA informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix quant a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si escau, dels representats legals d’aquests.

 • FINCAS GANDIA informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seva conservació.
 • D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquests.
 • D’acord amb el que s’estableix per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, FINCAS GANDIA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Així mateix, FINCAS GANDIA informa que en el cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites en l’apartat dels presents Termes i Condicions d’Ús.

FINCAS GANDIA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, dels quals l’Usuari disposa i que poden ser exercitats davant FINCAS GANDIA. D’acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de FINCAS GANDIA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dintre del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de FINCAS GANDIA.

El mer accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i sense reserves, del present avís legal.

Barcelona, 30 de juny de 2019

“Utilitzem “cookies” pròpies i de tercers per al mesurament de l'activitat del lloc web per tal de millorar els nostres serveis en funció de l'anàlisi de l'ús que fan els usuaris del servei. Si continua navegant, accepta el seu ús. Podeu configurar, rebutjar les “cookies” o obtenir més informació clicant l'opció MÉS INFORMACIÓ

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar