POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fincas Gandia

Dades del propietari de la web:

 • RAÓ SOCIAL: FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP
 • NIF: B64553589
 • DIRECCIÓ POSTAL: RAMBLA CATALUNYA 81 4 2 08008, BARCELONA
 • DIRECCIÓ ELECTRÓNICA: hola@fincasgandia.com
 • TELÈFON: 934515000
 • REGISTRE MERCANTIL: tom 39609, foli 34, full B-348.009 i inscripció 3ª

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP amb NIF B64553589 i domicili social situat a RAMBLA CATALUNYA 81 4 2 08008, BARCELONA , i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP té previst realitzar:

 • Gestió de la pàgina web
  • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la página web
  • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
  • Base legítima: El consentimiento de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
  • Cessions: No se preveuen
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 • Formulari web
  • Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol.licituds
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  • Base legítima: El consentimient de l’interesat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
  • Cessions: Cap
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 • Gestió del compliment normatiu
  • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat
  • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
  • Base legítima: El compliment d’una llei
  • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
  • Cessions: Cap les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 • Newsletters:
  • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per fer l’enviament corresponent a la Newsletter a la qual s’ha subscrit
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
  • Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
  • Cessions: Cap
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen
 • Acciones Comerciales
  • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
  • Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
  • Cessions: Cap
  • Transferències internacionals: No es preveuen
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes mateixos.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de l’APP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de l’APP.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça RAMBLA CATALUNYA 81 4 2 08008, BARCELONA (a l’atenció de FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP) o bé per correu electrònic a per correu electrònic a hola@fincasgandia.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 20 de maig de 2022